POREZ NA PROMET ili POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Pri prenosu prava svojine plaća se Porez na promet iliti Porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2,5 % vrednosti te nekretnine. Sve kupljene odnosno prodate nekretnine do 8.jula 2007 podležu ranijem zakonskom tretmanu po kojem je ovaj porez iznosio 5%.

U roku od 10 radnih dana od dana nastanka poreske obaveze odnosno od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora obaveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da podnese poresku prijavu sa tačnim podacima. Postoje određene nejasnoće vezane za ovaj porez koje zahtevaju bliže objašnjenje. Naime, prema Zakonu o porezu na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava je obaveza prodavca i sudski se overava na njegovo ime. Praksa je međutim nametnula sasvim obrnuti proces odnosno plaćanje poreza kao obavezu kupca a upravo radi njegove sopstvene zaštite. Kada kupac plati porez on je tada siguran da je poreska obaveza u potpunosti ispunjena i da on kao novi vlasnik nekretnine ima pravo da je ponovo otuđi. Sa druge strane prodavac nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora gubi interes za samu nekretninu kao i za poreske obaveze koje iz nje proističu.