PORESKE OLAKŠICE ZA PLAĆANJE POREZA NA PROMET

Porez na prenos apsolutnih prava od 8.jula 2007. godine ukinut je za fizička lica koja kupuju svoj prvi stan ili kuću odnosno za lica koja nisu ranije imala nepokretnost u vlasništvu ili suvlasništvu. Pri tom se u obzir uzimaju samo podaci od 1.jula 2006. godine sto znači da i u slučaju vlasništva nepokretnosti pre 1.jula 2006. godine, a zatim prestanka bilo kakvog vlasništva od 1.jula 2006. pa sve do datuma potpisivanja kupoprodajnog ugovora, kupac i dalje ima pravo da iskoristi ovu poresku olakšicu. Osim toga, da bi se stekao uslov za olakšicu kupac mora da je punoletno lice i da je državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji. Poreska olakšica važi za kvadraturu nepokretnosti do 40 m² za samog kupca i jos po 15 m² po svakom članu njegovog porodičnog domaćinstva. Pod domaćinstvom kupca prvog stana ubrajaju se članovi uže i šire porodice koji imaju isto prebivalište kao i kupac prvog stana. To mogu biti i maloletna lica ali pri tom treba imati na umu da sva lica koja iskoriste olakšice kao članovi domaćinstva neće imati pravo na olakšicu kasnije kada i sami budu kupovali nepoketnost na svoje ime. Znači, jedna četvoročlana porodica ukoliko iskoristi povlastice za svakog člana biće oslobođena plaćanja poreza za nekretninu do 85 m² (40 m² za samog kupca i po 15 m² za svakog od preostala tri člana porodice). Ukoliko se radi o nepokretnosti koja prelazi propisanu površinu tada je kupac u obavezi plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ali samo za razliku u kvadraturi.