PORESKE OLAKŠICE ZA PLAĆANJE PDV-a

Kao i u slučaju Poreza na promet i kod Poreza na dodatu vrednost država je donela olakšice za kupovinu prvog stana koje su počele da važe 8.jula 2007 godine, dakle primenjuju se kod nepokretnosti za koje je kupoprodajni ugovor overen nakon tog datuma. Isti principi važe za oba poreza, a podrazumevaju da kupac nije ranije bio vlasnik ili suvlasnik nikakve nepokretnosti računajući period od 1.jula 2006, kao i da poreska olakšica važi za nepokretnost čija kvadratura iznosi do 40 m2 za samog kupca i jos po 15 m² po svakom članu njegovog domaćinstva. Za članove domaćinstva takođe važi preduslov da nisu imali nepokretnosti bilo u vlasništvu ili suvlasništvu počevši od 1.jula 2006. godine. Kupac stana ima pravo da ne iskoristi poresku olakšicu po osnovu članova domaćinstva, u protivnom ukoliko je iskoristi članovi njegovog domaćinstva gube dalje pravo na olakšicu kada i sami budu kupovali nepokretnost. Ukoliko određena nepokretnost prelazi propisanu kvadraturu porez se obračunava samo na razliku u kvadraturi. Jedina razlika u odnosu na Porez na promet jeste u obavezi plaćanja PDV-a pri kupovini stana, i to bez obzira na sticanje uslova za poresku olakšicu. Nakon toga kupac podnosi zahtev za refundiranje PDV-a uz svu potrebnu dokumentaciju nadležnom poreskom organu.