REFUNDACIJA PDV-a KUPCIMA PRVOG STANA

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV-a propisuje da kupac prvog stana ostvaruje refundaciju PDV-a na osnovu pismenog zahteva koji zajedno sa pratećom dokumentacijom podnosi nadležnom poreskom organu. 

 
 
Važno je napomenuti da kupci prvog stana imaju pravo na refundaciju PDV-a ukoliko:
   -    od 1.jula 2006. godine do dana overe ugovora nisu imali nepokretnost u vlasništvu odnosno suvlasništvu na teritoriji Republike Srbije;
   -    ukoliko je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu;
   -    i ukoliko je kupoprodajni ugovor overen nakon 8. juna 2007. godine.
 
Potrebna dokumentacija za refundaciju PDV-a, obuhvata sledeće:
  1.    Popunjen Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV-a na Obrascu RFN (pogledajte primer obrasca u Prilogu) * 
  2.    Overena izjava kupca da kupuje prvi stan na Obrascu IKPS - PDV (pogledajte primer obrasca u Prilogu) *
  3.    izvod iz matične knjige rođenih 
  4.    uverenje o državljanstvu
  5.    dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu) 
  6.    overena kopija ugovora o kupoprodaji stana  
  7.    račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV 
  8.    dokaz da je ugovorna cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena

Ukoliko kupac prvog stana podnosi zahtev za refundaciju PDV i za člana, odnosno članove njegovog porodičnog domaćinstva, potrebno je da dostavi i: 
  1.    dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koje kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost (npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i dr.) 
  2.    dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (fotokopija lične karte ili potvrde o prebivalištu)

Popunjen zahtev i sva prateća dokumentacija podnose se nadležnom poreskom organu. Nadležni poreski organ je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV-a, u ovom slučaju prodavca stana. Rok za podnošenje zahteva za refundaciju nije ograničen. Nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV-a nadležni poreski organ rešenjem  odlučuje o zahtevu poreskog obaveznika u roku od 30 dana od dana podnošenja zaheva. U roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja poreskom obvezniku, poreska uprava vrši refundaciju PDV (član 10a stav 8. Pravilnika).